Център за иновативни образователни технологии към Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас се създава с решение на Академичен съвет от проведено заседание на 24.02.2022 г. (Протокол №37).

Центърът трябва да съдейства за:

  • адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани и иновативни образователни технологии;
  • осигуряване на място на Университета в националното, европейското и световно виртуално образователно пространство.

В ход е изграждането на зала, която ще бъде пригодена за нуждите на Центъра за иновативни образователни технологии. Определена е зала 117 във Факултета по обществени науки, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Провеждат се ремонтни дейности.

Преди ремонта   

По време на ремонта

Етап 1

Етап 2