СТАТУТ

на университетски център
за иновативни образователни технологии

при

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас

  

Центърът се създава в отговор на инициативата на Европейската комисия за „ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“.

Цели:

Центърът трябва да съдейства:

 • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;
 • за осигуряване на място на университета в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство.

Задачи:

Центърът трябва:

 • да усвоява иновативни образователни технологии, като ги адаптира към условията на университета;
 • да подготвя докторанти в областта на иновативните образователни технологии;
 • да популяризира иновативните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели чрез отделни лекции, семинари, курсове, виртуални библиотеки и др.;
 • да съдейства за оборудване на всички лекционни зали, а впоследствие, и на лабораториите с интерактивни презентационни системи и лаптопи;
 • да презентира използваните в университета иновативни образователни технологии пред експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.;
 • да съдейства за трансфера на иновативни образователни технологии в началните и средните училища в областта;
 • да следи непрекъснато за обявяването на конкурси за финансиране на проекти, свързани с иновативните образователни технологии, от национални и европейски програми и да информира своевременно всички факултети и филиали; да инициира участието на университета в такива конкурси;
 • да провежда изследвания за определяне на действителната полза от внедряването на иновативните образователни технологии;
 • да участва в организирането и провеждането на национални семинари и конференции по електронно обучение;
 • да участва в организирането и провеждането на международни конференции със секция за иновативните образователни технологии;
 • да актуализира перманентно съдържанието на сайта си;
 • да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.

 Структура:

Центърът е съставна част от Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и взаимодейства активно с:

 • Център за дистанционно обучение;
 • Отделение за СДК;
 • Лаборатория по виртуална и добавена реалност.

Центърът се ръководи от назначено от ректора хабилитирано лице по предложение на Директора на ДКПРПС. Ръководителят на центъра е подчинен и се отчита на директора на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Съставът на Центъра е динамичен и включва преподаватели, докторанти и студенти от различни факултети, филиали и колежи с подчертани интереси в областта на иновативните образователни технологии. Същите се обединяват във временни колективи за решаване на конкретни задачи от оперативния план за работа.

 Финансиране:

Центърът използва следните източници на финансиране:

 • Национални образователни и научноизследователски програми;
 • Европейски образователни и научноизследователски програми;
 • Фонд “Научни изследвания” на университета;
 • Дарители и спонсори.